สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Steven Edward จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ และทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกจาก ศูนย์วิจัย Global Health Research Center ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 มกราคม 2024
ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม, นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันฯ และคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ
ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Steven Edward จาก Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences University of Liverpool, United Kingdom และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรรนนท์ ผู้ช่วยคณบดี ด้านการวิจัย และหัวหน้าศูนย์วิจัย Global Health Research Center ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาเอก
ได้เข้าพบปะพูดคุยในการประชุมหารือเพื่อริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา Double Degree Program on Graduate Level ในอนาคต ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567