การใช้เครื่องช่วยหายใจ Bennette840 / Closed Suction

การใช้เครื่องช่วยหายใจ Bennette840

 

Closed Suction