คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
พว.ศุภมาส สุภารัตน์
พว.สิริรัตน์ เหมือนขวัญ
ในโอกาส ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในการประชุมหัวหน้างาน ผู้ตรวจการ ( on-site ) และหัวหน้าหอผู้ป่วย ( ระบบ zoom meeting )
ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล
วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น
ภาพข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดรัก พิละกันทา
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๐๑๒๐๙๓
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม

 

 

พว.กมรวรรณ หงส์ลดารมภ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
🏆ในโอกาสได้รับโล่รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน ประจําปี พ.ศ.2565
ด้านบริหารดีเด่น
รับมอบรางวัล จาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พว.กัลยา ชื่นใจ
งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
🏆ในโอกาสได้รับโล่รางวัล บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ของสภาพนักงาน ประจําปี พ.ศ.2565 ด้านบริการดีเด่น
รับมอบรางวัล จาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ

คุณพรนภัส  การะเกตุ  หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด

ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน

เรื่อง “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดชุดเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกต้องครบถ้วน”

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมศูนย์กลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ณ ฮออลล์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

” มหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ” ในหัวข้อ Unstoppable NSO OKRs วิทยากรโดย ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , พว.สุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ คุณพงศ์สถิตย์ คำมูล ผู้จัดการศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดการออกแบบโล่รางวัล NSO CMU Award ได้แก่ คุณภาณุพงศ์ สาวงศ์ตุ้ย งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป
และพิธีมอบรางวัล NSO CMU Award ทั้ง 12 ด้าน
ได้แก่
ประเภท CQI ผลงาน Enhanced reporting culture in medical nursing section โดย คุณรุจิรัตน์ ผัดวัน และคุณทัศนีย์ เขื่อนแก้ว
ประเภท KM ผลงานเครือข่ายมะเร็งเต้านม โดยคุณนงนุช บุญอยู่
ประเภท นิเทศ ผลงาน ผลของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้ โดยคุณปนัดดา สุวรรณ
ประเภท RM ผลงาน Synergy for Trustworsty IV care โดยคุณไกรวรร กาพันธ์
ประเภท Customer ผลงาน การพัฒนาหลักสูตร service champion โดยคุณชุมนุมพร อิสริยะพฤทธิ์
ประเภท วิจัย/R2R ผลงาน ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติเรื่องการล้างและการหล่อสายสวนหลอดเลือดดำ ต่ออัตราการเกิดปลายเข็มอุดตัน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยคุณสุมาลี ขัดอุโมงค์
ประเภท Product Innovation ผลงาน โครงการนิเทศ เรื่องการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา และให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL Account โดยคุณชลกรรณิการ์ นิติภักดิ์
ประเภท Process Innovation ผลงาน Zero Event Blood Transfusion error: I-MATCH/I-TRANS โดยคุณสุพัตรา ก้อนติ
ประเภท Service Innovation ผลงาน การพัฒนาระบบการดูและผู้รับบริการในรูปแบบบริการแพทย์ทางไกล Telemedicine โดยคุณขวัญเนตร คงแดง
ประเภท Lean ผลงาน โปรแกรม WIS โดยคุณณัชวดี ไหวศรี
ประเภท Ethics ผลงาน โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรม สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยคุณอธิษฐาน สุมาลย์เจริญ, คุณรจเรข อินทโชติ ซากาโมโต้
ประเภท SHA ผลงาน การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดทำเส้นฟอกไต ร่วมกับเครือข่ายชุมชน โดยคุณวรัญญา มุนินทร์ และทีมหน่วยผ่าตัดเล็ก
และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์การเรียนรู้ที่ผ่านการประเมิน ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด
ผ่านการประเมินระดับ gold
ศูนย์การเรียนรู้ การพยาบาลบำบัดทดแทนไต
ผ่านการประเมินระดับ gold
ศูนย์การเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ผ่านการประเมินระดับ gold
ศูนย์การเรียนรู้ การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผ่านการประเมินระดับ silver
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ Stroke Patient Care Team โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับ รางวัลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Re-accreditation) ครั้งที่ 2 ระดับ 4 ดาว , รางวัล World Stroke Organization Angels Awards 2022 : Platinum status และ รางวัล Thailand Stroke Organization Angels Awards 2022 : Gold status เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน และ ห้องประชุม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณะกรรมการ 5 ส. ฝ่ายการพยาบาล
นำโดย คุณสมจิตร ปันทิยะ ประธานกรรมการ 5 ส. ฝ่ายการพยาบาล
ประกาศ ผลการประเมินคะแนน 5 ส. โดยคณะกรรมการกลาง ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2565-2566 ตรวจเยี่ยม 13 ครั้ง 78 หอผู้ป่วย/หน่วยงาน
คะแนน >= ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้
หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและให้เคมีบำบัดขนาดสูง
หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยตรวจพิเศษทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
แบบภายนอก
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 14
หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 13
หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12
หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10
หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9
หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5
ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก 28
ห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา (Retina)
โดยได้รับเกียรติมอบใบประกาศนียบัตรโดย
คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและบริการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายการพยาบาลและ
การประชุมหัวหน้าหอ/หัวหน้าหน่วย ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล
ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

 

 

 

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ Stroke Patient Care Team โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับ รางวัลศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Re-accreditation) ครั้งที่ 2 ระดับ 4 ดาว , รางวัล World Stroke Organization Angels Awards 2022 : Platinum status และ รางวัล Thailand Stroke Organization Angels Awards 2022 : Gold status เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน และ ห้องประชุม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …
คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ สาขาวิชาโรคระบบหายใจและการนอนหลับ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และ งานสังคมสงเคราะห์
ในโอกาสได้รับ ” รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 “
ประเภท พัฒนาการบริการ ระดับ ดี
ผลงาน “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว”
วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปนัดดา สุวรรณ หัวหน้าหน่วยผู้จัดการรายกรณีด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลแบบประคับประคองดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการ การยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ
วันที่ 18-19 กันยายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่(คุ้มขันโตก) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.
🔸ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศ และ Best practice ประเภท Poster Presentation และ Oral Presentation
จากงาน CMU KM Day 2023

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ …
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประสานงานและส่งต่อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
🔸ในโอกาส ได้เป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง
สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2566

ฝ่ายการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ
พว. บำเหน็จ แสงรัตน์
ในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ดีเด่น สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
ในพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ และประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

 

 

คุณทินภัทร โพธิสง่า งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในโอกาสได้รับรางวัล
” บุคคลคุณภาพแห่งปี 2566 ” สายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาลฯ (ไม่ใช่วิชาชีพ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ
พว.พิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผล
และทีม Excellence Craniofacial nursing care
ในโอกาสรับรางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation

เรื่อง ” Prenatal counseling for Reducing stress in Pregnant Women with Antenatal Diagnosis of Cleft lip and/or Cleft palate ”
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 16
“Current Trends in Multidisciplinary Cleft Care”
จัดโดยสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศีรษะแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

 

ขอแสดงความยินดี ในโอกาส ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาลให้ได้รับโล่รางวัล
” การพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล
( Ethics Learning Center for Nursing Service ) “
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ระดับองค์กรพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 ในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง “Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses, and Nurse Administrators “
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดประทุมธานี
ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

* รางวัลจากสภาการพยาบาล ในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล วันที่ 6 กันยายน 2566
1. ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติคุณ
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่เป็นเลิศและมีศักยภาพ ในการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล”
2.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล”
3.งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย
“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล”
4.กลุ่มงาน EXCELLENT งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย“การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล”