จริยธรรมทางการพยาบาล

Video 1 : หลักจริยธรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย

Video 2 : หลักและแนวคิดจริยธรรมทางการพยาบาล