ทุนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในอเมริกา  เริ่มการจัดสรรทุนครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2548  เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะสายวิชาการ (ผู้สอน) ให้ได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดังเช่น ทุนงบประมาณค่าหน่วยกิต แต่มีข้อจำกัดในการให้ทุน เฉพาะผู้ที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศคานาดาเท่านั้น ทุนนี้ มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน จากเงินบริจาคของศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในประเทศอเมริกา จำนวนทุนที่จัดสรร ประมาณ 1-2 ทุน/ปี