คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะฯ ขึ้น  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  ภายใต้กรอบแนวคิดที่คณะฯ  ควรจะต้องมีแหล่งทุนเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการพัฒนาคณะฯ  นอกไปจากแหล่งเงินงบประมาณ   และเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการ

 

          เงินทุนก่อตั้งได้มาจาก เงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา  เงินชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ที่ผิดสัญญาการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์    เงินรายได้คณะฯ ที่สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ และที่สำคัญที่สุด คือ เงินช่วยเหลือจาก องค์การไชนาเมดิคัลบอร์ดแห่งนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (CHINA MEDICAL BOARD OF NEW YORK,  INC. หรือ CMB)

 

          CMB  เริ่มให้ความช่วยเหลือแก่คณะฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505  เป็นต้นมา  ในระยะแรกได้ให้ทุนเป็นเงินก้อน และเมื่อ CMB  ได้เห็นความเจริญเติบโตและขีดความสามารถในการพัฒนาคณะฯ จนเชื่อมั่นได้ว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้   จึงได้ปรับรูปแบบการให้ทุนช่วยเหลือเป็นการให้ทุนสมทบ (Matching Fund)  เพื่อสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเป็นของตนเอง  ขึ้น

กฏระเบียบ