ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัคร HPC

เปิดรับสมัครตำแหน่ง High-Performance Computing Systems Administrator จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราเงินเดือน 30,000-35,000 บาท…..

Medical Health Care Services Facebook Post (4)

เปิดลงทะเบียน WORKSHOP: การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (Gut Microbiota) ครั้งที่ 2….

pre-PST2022-08-01

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Symposium of the Protein Society of Thailand (PST2022) ……

poster V2-05-01

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2566 สาขา Bioinformatics คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่……

Poster CMUTEAM annual conference 2022 V.2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ “Who is CMUTEAM? and What we do?”….

poster V3-01

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2565 สาขาชีวสารสนเทศและการวิจัยเชิงบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่……

preposter-workshop-cmu-kmutt -postpone 2-01

ประกาศเลื่อน และขยายระยะเวลาการลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Analysis of Gut Microbiome in Human Health and Diseases…..

กิจกรรม

S__6422618_0

งาน MEDCHIC Innovation Day 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “From Idea to Impact; From Connection to Globalization” ที่จะเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลดีต่อสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้เติบโตไประดับนานาชาติ

S__6422553_0

ประชุมหารือความร่วมมือด้าน Bioinformatics รวมถึงการเตรียมจัดงานประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยชีวสารสนเทศ 2566 THAILAND BIOINFORMATICS NETWORK 2023 (TBRN 2023)

SHO02771

ศูนย์โอมิกส์ฯ จัดงานประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อ “Next  Generation Cancer Research: from Genomic Sequencing to Clinical Applications”

conferance - 50 K copy

Conference: 50 K for Whole Genome Sequencing

Road Show: ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Omics Center for Health Science : OCHS)

คณาจารย์ และนักวิจัย ศูนย์โอมิกส์ฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และ Bioinformatics Center

โครงการจัดอบรม Genomic Data Science Specialization