ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Research and Training Center (CERT CENTER)) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2548 โดยภายในศูนย์วิจัยฯ ประกอบไปด้วยแพทย์ นักศึกษาบัณฑิต และนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขา ทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อศึกษาถึงกลไกการเกิดโรคทางด้านสมอง หัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยรวมไปถึงพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่อีกด้วย ปัจจุบันศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากร เครื่องมือและความพร้อม ในการดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์วิจัยฯ คือการเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการทำวิจัยของแพทย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสาขา Cardiac Electrophysiology, Neuroscience และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease, NCD) และมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถนำเอาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการรักษาผู้ป่วย โดยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ เป็นสถาบันวิจัยทางด้าน Cardiac Electrophysiology อันดับ 1 ของประเทศและในระดับอาเซียน โดยจะเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้กับหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำวิจัย และเป็นสถานที่ในการฝึกฝนความชำนาญของแพทย์ในการทำหัตการก่อนการไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการทดสอบวิธีการรักษาแบบใหม่ก่อนนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรแบบ Interdisciplinary Collaboration ที่ยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ได้รับการแต่งตั้งให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยขึ้นตรงต่อศูนย์วิจัยและบริการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่