การบริการทางการแพทย์ (Medical Services)

1. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (24-hour ECG Monitoring)
2. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)
3. ตรวจวัดความดันในหลอดเลือดแดงใหญ่แบบ Non-invasive Central Arterial Pressure Measurement (NICAP)