​วิสัยทัศน์

  • เป็นสถาบันวิจัยทางด้าน Cardiac & Neuro Electrophysiology อันดับ 1 ของประเทศและในระดับอาเซียน โดยจะเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยทีได้มาตรฐานในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางให้กับหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำวิจัย และเป็นสถานที่ในการฝึกฝนความชำนาญของแพทย์ในการทำหัตการก่อนการไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย
  • เป็นสถานที่ในการทดสอบวิธีการรักษาแบบใหม่ก่อนนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรแบบ Interdisciplinary Collaboration ที่ยั่งยืน

พันธกิจ

RESEARCH

มุ่งเน้นในการทำวิจัยในเชิงลึกในสาขา Cardiac Electrophysiology, Neuroscience และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable disease, NCD) ตั้งแต่ระดับงานวิจัย ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับคลินิก

EDUCATION

ฝึกอบรมและให้ความรู้ในสาขา Cardiac Electrophysiology, Neuroscience และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ให้กับแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาแพทย์

APPLICATION

สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลักดันให้มีการนำเอาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการรักษาผู้ป่วย