บุคลากร

นางสาวเสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์

หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

email : sawalak.f@cmu.ac.th

นางสาวนันทนา นุ่นงาม

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : nantana.n@cmu.ac.th

นางสาวชุลีวันท์ แย้มรับบุญ

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : chuleewan.y@cmu.ac.th

นางสาวอัญชนา โตศิลากุล

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : anchana.t@cmu.ac.th

นางสาคร  ตาน้อย

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : sakorn.t@cmu.ac.th

นางเฉลิมศรี ปันตา

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : chaleumsri.p@cmu.ac.th

นางสาวฉันทนา  จันแจ่ม

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : chantana.jun@cmu.ac.th

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ถึงสุข

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

email : tipsukon.t@cmu.ac.th

นางสาวจันทร์วิลัย ข่าซอ

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

email : Chanwilai.k@cmu.ac.th