ภาระงาน

ภาะงานด้านระบาดวิทยา

ภาระงานประจำ

1)     งานเฝ้าระวังโรค

      เฝ้าระวังโรคที่ต้องรายงานตามข้อกำหนดของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (แบบ รง. 506) โดย

                     1.1 คัดกรองผู้ป่วยโรคที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา(ตาม รง.506)จากห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD case) ทั้งหมดทุกวัน

                     1.2  รับรายงานผู้ป่วยโรคที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา(ตาม รง.506) จากหอผู้ป่วยต่างๆ (IPD case)

                     1.3 ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยและหน่วยต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือทำบันทึกรายงานสอบสวนโรค

                     1.4  รับรายงานโรคทางระบาดวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะแพทย์ ฯ (PCU)จากบุคลากรในPCU/ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ

                     1.5  ติดต่อประสานงานกับงานเวชระเบียนเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

                     1.6  เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน/ ประจำไตรมาส/ ประจำปี

                     1.7  วิเคราะห์ข้อมูลดูแนวโน้มการเกิดโรคและการระบาดของโรค

                     1.8  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และพื้นที่รับผิดชอบของคณะแพทย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค

                     1.9  จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ฯ

                     1.10  ประสานและเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจ้งและรับทราบสถานการณ์การเกิดโรคต่างๆ

2)  สอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่- อุบัติซ้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                      2.1 เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่องโดยคัดกรองจากผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่ รพ.มหาราชฯและPCU

                      2.2  จัดทำแนวทางปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค โดย

                                2.2.1 รับรายงานโรคทางระบาดวิทยาในPCUจากศูนย์สร้างเสริมฯเป็นประจำทุกเดือน

                                2.2.2 เมื่อเกิดการระบาดของโรค (Outbreak) ลงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคร่วมกับทีมศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ / PCU เพื่อทำการสอบสวน หาแหล่งโรคและยืนยันการเกิดโรค

                                2.2.3  จัดทำมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

                       2.3  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

                       2.4  ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

                       2.5  ช่วยเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นเพื่อใช้ในการยืนยันการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น

                       2.6  สรุปสถานการณ์การเกิดโรคและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับโรคทางระบาดวิทยา

                      3.1  สอน/แนะนำ/ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดแก่ผู้ป่วย  ญาติ และผู้ดูแล

                      3.2  สอน /ให้คำแนะนำบุคลากรในหอผู้ป่วย/ หน่วยตรวจต่างๆในการเฝ้าระวัง การรายงาน และการควบคุมโรค

                      3.3  จัดทำข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางผู้รับผิดชอบโดยตรง

                      3.4  จัดทำสื่อการสอนต่างๆ โดย

                             –  จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับโรคทางระบาดวิทยาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยและญาติ เมื่อเกิดการระบาดของโรค

                             –  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคระบาดตามปัญหาและสถานการณ์ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรค

                     3.5  ให้ความรู้แก่บุคลากรในหอผู้ป่วย/หน่วยตรวจต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาดตามปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

                     3.6  สอนและให้คำปรึกษาในการพัฒนางานด้านระบาดวิทยาโดยจัดอบรมวิชาการด้านระบาดวิทยาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามปัญหาและสถานการณ์

4) จัดทำฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Data management) เพื่อใช้ประเมินแนวโน้มการเกิดโรคระบาด และหาแนวทางป้องกันแก้ไข

                     4.1  จัดทำ / รวบรวมข้อมูลและสถิติของการเกิดโรคระบาดอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

                     4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อดูแนวโน้มการเกิดโรคและการระบาดของโรค

                     4.3  วางแผนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น

                     4.4  พัฒนาแนวทางปฏิบัติ / มาตรฐานการป้องกันโรคระบาด

5)  พัฒนาและปรับปรุงงานด้านระบาดวิทยา

                    5.1  พัฒนาระบบ/ขั้นตอนการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก

                   5.2  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บ/เรียกใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของโรงพยาบาลมหาราชฯ (เพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลระดับจังหวัดและระดับประเทศ)

                   5.3  พัฒนาศักยภาพของทีมระบาดวิทยาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

                   5.4  พัฒนาความรู้/มาตรการด้านระบาดวิทยาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

                   5.5  ศึกษาวิจัยงานด้านระบาดวิทยาตามปัญหาและสถานการณ์

6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                   6.1  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

                          6.1.1 ภายในคณะฯ ได้แก่

                                – หอผู้ป่วยต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานการเฝ้าระวังโรค

                                – ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค การจัดทำแนวทาง/มาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค

                                 งานเวชระเบียนฯ ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุมและสมบูรณ์

                                – PCU เพื่อแจ้ง/รายงานสถานการณ์โรคและการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

                                – หน่วยสารสนเทศ ประสานงานช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินการจัดการข้อมูลต่างๆ

                6.1.2 ภายนอกคณะ ได้แก่

                                – ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เชียงใหม่ในการส่งสิ่งส่งตรวจที่จำเป็นเพื่อใช้ในการยืนยันการวินิจฉัยโรค

                                – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบสถานการณ์ /ติดตามและสอบสวนโรคระบาดในชุมชน/การขอสำรองอุปกรณ์ที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆ มาใช้ เช่น tube lab ต่างๆ

                                – สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคฯ เพื่อขอทราบข้อมูล/สถานการณ์ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้น

7)      งานบริหารธุรการ

                   7.1  จัดทำ / จัดหาเอกสาร  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้  เพื่อการป้องกันและควบคุมการเกิด โรคระบาด

                   7.2  บริหารจัดการเรื่องจัดเบิกอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงาน

                   7.3  บริหารจัดการระบบเอกสาร  หนังสือเข้า-ออกในหน่วยงาน