คู่มือ / แนวปฏิบัติ

TitleDate
แนวทางปฏิบัติในกรณีอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง 25662023/07/212023-07-21 10:37:17
แนวทางปฏิบัติในกรณีอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วยผลเลือด Anti-HIV บวก 25662023/07/212023-07-21 10:37:02
แนวทางปฏิบัติในกรณีอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วยผลเลือด HBsAg บวก 25662023/07/212023-07-21 10:36:07
แนวทางปฏิบัติในกรณีอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วยผลเลือด anti-HCV บวก 25662023/07/212023-07-21 10:35:31
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Clostridioides difficile 25662023/07/212023-07-21 08:44:48
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ25662023/07/212023-07-21 08:43:39
โรคที่มีความสำคัญสูงต้องรายงานภายใน24ชม2022/06/092022-06-09 11:34:05
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 25632022/05/312022-05-31 16:45:02
คู่มือปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ปรับปรุง2562)2019/05/312019-05-31 10:03:33
แนวปฏิบัติหัด2019/01/172019-01-17 09:03:46
คู่มือโรคติดต่อที่สำคัญ2020/06/192020-06-19 08:59:59
แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหัด/สุกใส (Measles/Chicken pox)2022/05/302022-05-30 09:38:22
แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่อยู่ในขอบข่ายของคณะแพทยศาสตร์2018/04/102018-04-10 08:43:58
แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วย Hemodialysis OPD case กรณีผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษ2018/01/262018-01-26 09:53:36
แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่2017/11/242017-11-24 15:35:51
แบบคัดกรองไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนก MersCov update 25602017/08/302017-08-30 08:47:10
แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Zika2016/12/022016-12-02 08:16:10
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika)และFlowการเก็บสิ่งส่งตรวจ25592016/09/122016-09-12 09:34:00
ขั้นตอนการดูแลและรายงานผู้ป่วยที่สงสัยโรคคอตีบ2016/08/232016-08-23 14:15:44
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ25592019/08/172019-08-17 08:24:44
แนวทางสำหรับแพทย์ประจำหอผู้ป่วยหรือแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเมื่อพบผู้ป่วยโรคสุกใส2016/01/192016-01-19 10:13:54
แนวทางการสอบสวนโรคสุกใสในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่2016/01/192016-01-19 10:08:31
แนวทางการรายงานอุบัติการณ์สัมผัสโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อ/โรคระบาดวิทยา2016/01/112016-01-11 13:38:16
พรบ.โรคติดต่อ ประกาศกระทรวงสาธรารณสุข2016/01/112016-01-11 12:26:21
Flow Mers-Cov update 2/7/25582015/07/032015-07-03 11:16:48
แนวปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส(MERS-CoV) 20122015/06/092015-06-09 12:58:45
โรคติดเชื้ออีโบลาสำหรับประชาชนทั่วไป2014/12/242014-12-24 13:58:17
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย Ebola โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่2014/10/182014-10-18 16:09:54
แนวปฏิบัติในการรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ โคโรน่าไวรัส 25572014/09/042014-09-04 10:50:31
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 25572014/08/182014-08-18 15:33:22
คู่มือในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2014/05/022014-05-02 09:33:59
คู่มือการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่อุปกรณ์ (ปรับปรุง2562)2019/10/312019-10-31 09:55:19
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่มของโรงพยาบาล2013/07/022013-07-02 10:33:53
คู่มือการปฏิบัติเพื่อทำลายเชื้อ/ทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์(ปรับปรุง2562)2019/05/162019-05-16 10:48:12
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง2012/03/052012-03-05 14:24:10
แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานแล้วผล ไวรัสเอช ไอ วี เป็นบวก2012/03/052012-03-05 14:19:56
แนวทางปฏิบัติในการใช้ยาเพื่อป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น2012/03/052012-03-05 14:13:27
แนวทางปฏิบัติเมื่อสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่2012/03/052012-03-05 14:07:02
แนวปฏิบัติเมื่อสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง กรณี ผลเลือดไวรัสตับอักเสบ บี เป็นบวก2012/02/272012-02-27 11:28:51
แนวทางการปฏิบัติภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 25542012/02/232012-02-23 09:39:59