ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์

053-935-714

โทรศัพท์

053-935-724

อีเมล์

icn5714@gmail.com