งานปฏิบัติการชันสูตร (Diagnostic Laboratory) สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ด้าน เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา โลหิตวิทยาและจุลทรรศาสตร์ และเจาะเลือดผู้ป่วยนอก โดยเปิดบริการรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือจากสถานพยาบาลอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย คือ

  1. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry Laboratory)
  2. จุลทรรศนศาสตร์ (Clinical Microscopy Laboratory)
  3. ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology Laboratory)
  4. จุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)