บุคลากร

นายสรวิศ  ชัยศรี

หัวหน้างานปฏิบัติการชันสูตร

นางชฎาพร จันทร์ศิลป์

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวกรณษา จินะธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภานุพงษ์ สุริยะวงค์

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวอานิตา วงค์แต๋

พนักงานบริการทั่วไป

น.ส.รุ่งนภา ภีระคำ

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก

นายชัยยุทธ ธนะสมบัติ

นักเทคนิคการแพทย์

นางชีวพร ธนินธีรกุล

นักเทคนิคการแพทย์

นายณัฐกร ผดุงพันธ์

นักเทคนิคการแพทย์

น.ส.อัญชลิกา สุภา

นักเทคนิคการแพทย์

น.ส.พรรณิษา กัลยา

นักเทคนิคการแพทย์

นายเกียรติชัย กาบย้อย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายวรวัฒน์ ธาตุอินทร์จันทร์

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด

พนักงานนักวิทยาศาสตร์

นางชฎาพร จันทร์ศิลป์

พนักงานบริการทั่วไป

นายอนุชาติ กายา

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวชญาดา  ไชยวรรณะ

รักษาการณ์หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์

นายวริศ เถาตระกูล

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุกัญญา เดชยิ่ง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวธิดารัตน์ ใจวงค์คำ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวณัฐธิชา  ลังการ์สิทธิ์

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวธัญสินี สุขภิรมย์

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวอริชาภัสร์ จันทร์เส็ง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกัลยรักษ์  เถื่อนถ้ำ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวภันทิลา ธานีคำ

นักเทคนิคการแพทย์

นางกฤษณา  จงรักษ์

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวขวัญเนตร เครือวิเสน

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยาณี อินตาประเสริฐ

พนักงานบริการฝีมือ

นางสาวอารีรัตน์ แก้วสิงห์สุ

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายจารุพงศ์   สามารถ

พนักงานบริการทั่วไป

นายสุพจน์  ศรีวิชัย

พนักงานบริการทั่วไป

นายธีระพงษ์   ดอกไม้

พนักงานบริการทั่วไป

นางณิชกมล  แสนรส

พนักงานบริการทั่วไป

นายนิรันดร์  ไชยพล

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวปรารถนา ปัญญาปุ๊ด

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวดารารัตน์ แดนไกล

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

นายรชต เด็กยอง

นักเทคนิคการแพทย์

นายนิธิภูมิ ใจยะปัน

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกมลรัตน์ ไชยศรี

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอังคณา ละเลี่ยม

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอิสรีย์ ค้ำชู

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายผดุงเกียรติ  แข็มน้อย

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการจุลชีววิทยา

นางวันวิสาข์ ตันติเพชราวรรณ์

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวศิริญญา มโนชมภู

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวรสนีย์ สายเครือเทพ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวพิจิตรา สุจิตพิริยกิจ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวพิจิตรา สุจิตพิริยกิจ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวรัชนี สมณาบัติ

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวรัชนู ทองผึ่ง

นักเทคนิคการแพทย์

นายรุ่งสี่ทิศ เพ็งสวย

นักเทคนิคการแพทย์

นายบรรยง คันธวะ

นักเทคนิคการแพทย์

นางนัสนก นุสุริยา

นักวิทยาศาสตร์

นางวันเพ็ญ ทาทอง

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางชวนพิศ ยั่งยืน

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสิตาพร มีรักษ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายศุภวิช พันธ์ประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายโอภาส ชาติท่าค้อ

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายนนทวัฒน์ บุญทวี

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายอำนวย อินมี

พนักงานบริการฝีมือ

(ด้านวิทยาศาตร์และการแพทย์)

นายนพรัตน์ พุทธวงค์

พนักงานบริการทั่วไป