หน่วยปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

 

สถานที่ตั้ง: ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจช่อง 15 , ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี            เวลาปฎิบัติงาน :  วันราชการ 08.30-16.30

Tel : 053-935-647


 

รายการทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา แยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจ