หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก (Clinical Chemistry Laboratory)

 

สถานที่ตั้ง: ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจช่องหมายเลข 14 ชั้น 1 อาคารตะวันฯ            เวลาปฎิบัติงาน :  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

           Tel : 053-935-646