หน่วยปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)

 


 

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย

(Bacteria Laboratory)


สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี

เวลาปฎิบัติงาน : 24 ชั่วโมง              

โทรศัพท์ : 053-935-644

ห้องปฏิบัติการมัยโคแบคทีเรีย 

(Mycobacteria Laboratory)


สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี

เวลาปฎิบัติงาน : 8.30-16.30 น.

โทรศัพท์ : 053-935-644

ห้องปฏิบัติการเชื้อรา

(Fungus Laboratory) 


สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี

เวลาปฎิบัติงาน : 8.30-16.30 น.             

โทรศัพท์ : 053-935-645