Hall of Fame 2563

รางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563

 

 

 

ดร. หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2564

รางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563 ผุ้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ

คุณอารีย์ กุณนะ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563 ผุ้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2564

รางวัลลูกจ้างดีเด่น ปขมท ประจำปี 2563

คุณอัมรินทร์ บุญเรือง พนักงานบริการทั่วไป งานการพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ในโอกาสได้รับรางวัลลูกจ้างดีเด่น ปขมท
งานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2563 “ความท้าทายของบุคลากร ในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเจริญธานี จังหวัด ขอนแก่น
จากผลงาน นวัตกรรมอัมรินทร์ คลีนเนอร์ ” tourniquet cuff’s สายไหม “

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๓

ดร.หรรษา เทียนทอง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะพยาบาลศาสตร์)
เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณปนัดดา สุวรรณ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2563

รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขา วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล

คุณสุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์ ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขา วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

รางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาล ประเภทการบริหาร

คุณสุชาดา บุญแก้ว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาล ประเภทการบริหาร
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

คุณปิ่นเพชร ยอดแก้ว
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยกุมาร 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2563

คุณรุจี รัตนเสถียร
พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหลอดเลือดสมอง
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัล “HERO Award for sky doctor”

 

คุณเชิดพงษ์ ปัญญา หัวหน้าห้องตรวจ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รางวัล “HERO Award for sky doctor” บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor)
ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงใหม่