Video การพยาบาลผู้สูงอายุ

ประเมินการกลั้นปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม
(พว. สิวลี ลือชัย)


ประเมินการทรงตัวในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม

(พว. เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร)


ประเมินความเจ็บปวดในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม
(พว. นาถฤดี พงษ์เมษา)


ประเมินภาวะท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม
(พว. รุจิรา ถูกใจ)


ประเมินภาวะโภชนาการ ในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม
(พว. วาสนา คงคา)


ประเมินการนอนหลับในผู้ป่วยสูงอายุทางศัลยกรรม
(พว. วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์)

 

คู่มือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม ปี 2564