กิจกรรม

ตุลาคม 31

งานบริหารโรงพยาบาลได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (OD)

READ MORE
ตุลาคม 31

สวัสดีปีใหม่ 2563 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาราชนครเชียงใหม่่

READ MORE
ตุลาคม 31

สวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE
ตุลาคม 18

สวัสดีปีใหม่ 2562 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

READ MORE
ตุลาคม 18

งานบริหารโรงพยาบาลได้จัดประชุมสัมมนา

READ MORE
ตุลาคม 18

สวัสดีปีใหม่ 2562 คุณมะลิวรรณ หินทอง หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

READ MORE
ตุลาคม 18

สวัสดีปีใหม่ 2562 ผศ.นพ.เจษฏา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการ ดูแล

READ MORE
ตุลาคม 17

สวัสดีปีใหม่ 2562 ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE