***หมายเหตุ ถ้าใช้ Google Chrome ดาวน์โหลด file(ไฟล์) ไม่ได้ ให้ใช้ Microsofl Edge หรือ Firefox ดาวน์โหลด file (ไฟล์) แทน***

**แบบฟอร์มสำหรับแนวทางการเบิกจ่ายกรณีรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด COVID-19

ขั้นตอนการเบิกจ่ายกรณีขอรับเงินช่วยเหลือฯ

แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ

**แบบฟอร์มสำหรับการบริการรักษาพยาบาลด้านสิทธิผู้ป่วย

– CMU.hospital payment update april4_2015

– สัญญาภาษาอังกฤษ

– ใบแจ้งค้างชาระส่วนเกิน ค่าห้อง/ค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

– ขั้นตอนโครงการเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเงินสด/ต่างชาติ

**แบบฟอร์มโรงพยาบาล

–  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ภาษาไทย)

–  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Eng)

–  แบบยกเว้นส่วนเกินค่าห้อง อาหารพิเศษ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานปรับเปลี่ยน)

แบบยกเว้นส่วนเกินค่าห้อง อาหารพิเศษ (พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำและญาติสายตรง)

–  ขอความอนุเคราะห์ขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อในราชอาณาจักร

–  แบบขออนุมัติโครงการเพื่อขอรับการบริจาค

–  หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารราชการ (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารราชการ (Eng.Fee PaymentVedited)

แบบฟอร์มยื่นขอให้ทางโรงพยาบาลจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มยื่นขอให้ทางโรงพยาบาลจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (Eng.Post)

**แบบฟอร์มขอรถโรงพยาบาล

– แบบฟอร์มขอใช้รถคณะแพทยศาสตร์ มช.(ฟรี)

– แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ (แบบจ่ายเงิน)

**แบบฟอร์มการถ่ายภาพและการขอดูกล้องวงจรปิด

แบบคำร้องขอถ่ายภาพ

– แบบคำร้องดูกล้องวงจรปิด

– ประกาศการถ่ายภาพ

**คู่มือการปฏิบัติงาน

– แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติใช้ยาสั่งพิเศษเฉพาะราย (NX)

**คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับชาวต่างชาติ

– คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการศพชาวต่างชาติ

– ขอกำหนดขั้นตอนการให้บริการลูกค้าผู้ป่วยต่างชาติชำระเงินสด(หอผู้ป่วยพิเศษ)

**หนังสือมอบอำนาจส่งยาทางไปรณีย์แทน

– หนังสือมอบอำนาจส่งยาทางไปรณีย์แทน

**อัตราค่าบริการสาธารณสุข ว393 หมวด 6 และ 7

– ว393

– หมวด+6+ค่าบริการโลหิต

– หมวด+7+ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

– แบบฟอร์มคำนวณต้นทุน

– รหัส เดิม (999)

**งบประมาณหมวดงบลงทุน ปี 2568 ในวงเงินที่คณะฯ กำหนด

เอกสารงบประมาณหมวดงบลงทุน ปี 2568

**งบค่าเสื่อมปี งบประมาณ ปี 2567

เอกสารงบค่าเสื่อมปี งบประมาณ ปี 2567

**เอกสารการประชุมองค์กรแพทย์

ใบสมัคร คณะกรรมการองค์กรแพทย์

**ใบเสนอราคา งบ (สปสช.)

– คุณลักษณะ ใบเสนอราคา งบ(สปสช.) 2556

– คุณลักษณะ ใบเสนอราคา งบ(สปสช.) 2557

****วิธีแตกไฟล์ WinRAR Winzip****

——————————————————————-

***หมายเหตุ ถ้าใช้ Google Chrome ดาวน์โหลด file(ไฟล์) ไม่ได้ ให้ใช้ Microsofl Edge หรือ Firefox ดาวน์โหลด file (ไฟล์) แทน***