วิสัยทัศน์-พันธกิจ ของงานบริหารโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์

งานบริหารโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริการ,งานเลขานุการ,การติดต่อประสานงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เืพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พันธกิจ

งานบริหารโรงพยาบาล มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วทั้งการติดต่อประสานงาน การบริการงานเลขานุการและงานเอกสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด