TRF Award

           CERT Center โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และทีมวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว. ประจำปี 2555 จากกลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการและมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “โครงการสรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมี ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร