ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ในโอกาสได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าหน่วย Neurophysiology
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในโครงการวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทและแนวทางการรักษาแบบใหม่ในภาวะสูงอายุร่วมกับภาวะอ้วน: จากไมโตคอนเดรียถึงผู้ป่วย” ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยทั้งในโมเดลของสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยจริงเพื่อตอบคำถามที่ยังไม่มีคำตอบถึงการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกิดขึ้นในภาวะสูงอายุ โรคอ้วนลงพุง และภาวะสูงอายุที่มีโรคอ้วนลงพุง โดยเน้นไปที่เรื่องบทบาทของสมดุลของไมโทคอนเดรียและการตายของเซลล์แบบเนครอปโทซิสต่อการเสื่อมของสมอง

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมหากรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระ ทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเกียรติแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมหากรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระ ทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเกียรติแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และทางศูนย์วิจัย CERT ได้ร่วมออกนิทรรศการโซน “ศูนย์ความเป็นเลิศและเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม (Center of Excellence and R&I Network)” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
โดยจะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ
ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จาก ทันตแพทยสภา

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากรหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จาก ทันตแพทยสภา ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ศ.พิเศษ ทพ.พิศาส เทพสิทธา ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ จาก ทันตแพทยสภา ในพิธีมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี นายกทันตแพทยสภา เป็นประธานในพิธีฯ โดยการมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ทันตแพทย์ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและประกอบคุณงามความดี ตลอดจนมีความดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.พิศาส เทพสิทธา ทันตแพทยสภา ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

Read More

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร. ชโยดม มณีโชติ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่” โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ โดย ดร. ชโยดม มณีโชติ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร และ คณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564- 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทของการเรียนรู้และความจำในภาวะอ้วนจากระดับเซลล์ถึงผู้ป่วย” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) และ คณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564- 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทของการเรียนรู้และความจำในภาวะอ้วนจากระดับเซลล์ถึงผู้ป่วย” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read More
Med Award TN

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

Med Award TN

          ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เมธีวิจัยอาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยี ดีเด่น และบัณฑิตที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ณ โรงแรมมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

Read More
TRF Award

รางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว. ประจำปี 2555

TRF Award

           CERT Center โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และทีมวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจาก สกว. ประจำปี 2555 จากกลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการและมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “โครงการสรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมี ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

Read More