ดร. ชโยดม มณีโชติ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่” โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ โดย ดร. ชโยดม มณีโชติ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ