ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ในโอกาสได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Read More

ผศ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา สรีรวิทยา

ผศ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา สรีรวิทยา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา สรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าหน่วย Neurophysiology
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในโครงการวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทและแนวทางการรักษาแบบใหม่ในภาวะสูงอายุร่วมกับภาวะอ้วน: จากไมโตคอนเดรียถึงผู้ป่วย” ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยทั้งในโมเดลของสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยจริงเพื่อตอบคำถามที่ยังไม่มีคำตอบถึงการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกิดขึ้นในภาวะสูงอายุ โรคอ้วนลงพุง และภาวะสูงอายุที่มีโรคอ้วนลงพุง โดยเน้นไปที่เรื่องบทบาทของสมดุลของไมโทคอนเดรียและการตายของเซลล์แบบเนครอปโทซิสต่อการเสื่อมของสมอง

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมหากรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระ ทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเกียรติแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมหากรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระ ทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเกียรติแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และทางศูนย์วิจัย CERT ได้ร่วมออกนิทรรศการโซน “ศูนย์ความเป็นเลิศและเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม (Center of Excellence and R&I Network)” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

ลิงค์ข่าว:

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
โดยจะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ
ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การค้นคว้าวิจัย เพื่อค้นหายาและสารออกฤทธิ์ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันความเสียหาย ที่เกิดกับหัวใจและสมอง อันเนื่องมาจากการได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง

Read More

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จาก ทันตแพทยสภา

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากรหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จาก ทันตแพทยสภา ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ศ.พิเศษ ทพ.พิศาส เทพสิทธา ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ จาก ทันตแพทยสภา ในพิธีมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2565) โดยมี นายกทันตแพทยสภา เป็นประธานในพิธีฯ โดยการมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ทันตแพทย์ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและประกอบคุณงามความดี ตลอดจนมีความดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.พิศาส เทพสิทธา ทันตแพทยสภา ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

Read More