ประวัติความเป็นมา

      CR-FAH เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมและมุ่งเน้นงานวิจัยที่โดดเด่นด้านอาหารฟังก์ชั่นและสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน