บุคลากร

ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH)

หัวหน้าศูนย์
รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร

หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
และพัฒนาโครงการวิจัย
รศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รศ.ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์
รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์
ผศ.ดร.พญ.ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์

DDA98A79-67B4-4C7C-AB5F-48B366BE0463-L0-001

ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์
ผศ.ดร.ภญ. อาจารี รายะนาคร

นักวิจัย
ดร. ณหทัย ดูแก้ว

นักวิจัย
ดร. วีระกิตติ์ เตชะวรดิฐสกุล

ลุค_2

นักวิจัย
รัชชานนท์ อินปั๋น

นักวิจัยผู้ช่วย
ปรียาภรณ์ กลิ่นจันทร์

นักวิจัยผู้ช่วย
สุพรรณวดี สาวงษ์

ผู้ช่วยนักวิจัย
จักรกฤษ อิสระ

ผู้ช่วยนักวิจัย
กฤษดา ตะติยา