ข่าวสารและกิจกรรม

รศ.ดร.ภญ. มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง และทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ในการนำเสนอ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสตรีวัยทอง สูตร “Soy Extract Nutraceuticals”
จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2567

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับและหารือด้านความร่วมมือกับบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN)

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการวิจัยทางคลินิกของตำรับยาสมุนไพรสู่สากล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับทีมวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช. หรือ TCELS)

ทีมวิจัย CR-FAH ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรกับทีมวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช. หรือ TCELS) ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย CR-FAH เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ทีมวิจัย CR-FAH เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับทีมวิจัยจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภญ. มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) ได้เข้าร่วมงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)

และได้รับรางวัล Bronze Prize ในชื่อผลงาน Topical Genistein Nutraceutical Product ภายใน เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ขออนุญาตภาพ / ข่าว จากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย CR-FAH เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ

และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2566 ของศูนย์ CR-FAH ต่อ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขออนุญาตภาพ / ข่าว จากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.นพ. ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขออนุญาตภาพ / ข่าว จากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.นพ. ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ และ รศ.ดร.ภญ. มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) ร่วมงานประชุม “The 12th Joint Seminar on Biomedical Sciences”

เพื่อนำเสนอผลงานของศูนย์ฯ และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจาก Kunming Medical University

ในวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ Yin Yuan Convention Center เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขออนุญาตภาพ จากงานประชุม The 12th Joint Seminar on Biomedical Sciences

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
(CR-FAH) อย่างเป็นทางการ

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสูตร "ไอโซฟลาโวนอัลตราซูติคอลส์" ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมวิจัยของศูนย์ CR-FAH

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ Facebook : https://cmu.to/6bLcJ

ทีมวิจัย CR-FAH เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ

และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำปี 2565 ของศูนย์ CR-FAH ต่อ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CR-FAH ได้รับรางวัลแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565