ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือความร่วมมือ
ด้าน Bioinformatics รวมถึงการเตรียมจัดงานประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัย
ชีวสารสนเทศ 2566

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Thailand Science Research and Innovation (สกสว.)

รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
High-Performance Computing Systems Administrator

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี
การแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท/เดือน

กิจกรรมของศูนย์ฯ

งาน MEDCHIC Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “From Idea to Impact; From Connection to Globalization”

ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย
เทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบ Exhibition

งานประชุมหัวข้อ “50 K for Whole Genome Sequencing”

ณ MedLib Meeting room 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการครั้งที่ 1 หัวข้อ “Next Generation Cancer Research: from Genomic Sequencing to Clinical Applications”

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยชาญหลากหลายสาขาวิชาในการบรรยาย

contact information

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย
Center of Multidisciplinary Technology for Advanced Medicine 
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • +66 53 934673
    +66 53 934674
  • cmuteam-med@cmu.ac.th
    genomic.cmu@gmail.com
  • Center of Multidisciplinary Technology for Advanced Medicine