ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครแพทย์ใช้ทุน
ปีฝึกอบรม 2565

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาชีวสารสนเทศและการวิจัยเชิงบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อน
และขยายระยะเวลาการลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Analysis of Gut Microbiome in Human Health and Diseases

กิจกรรมของศูนย์ฯ

งานประชุมหัวข้อ “50 K for Whole Genome Sequencing”

ณ MedLib Meeting room 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการครั้งที่ 1 หัวข้อ “Next Generation Cancer Research: from Genomic Sequencing to Clinical Applications”

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยชาญหลากหลายสาขาวิชาในการบรรยาย

การอบรมหัวข้อ “Genomic Data Science Specialization”

โครงการจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

contact information

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย
Center of Multidisciplinary Technology for Advanced Medicine 
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220
  • +66 53 934673
    +66 53 934674
  • genomic.cmu@gmail.com