2567

 1. การส่งปรึกษาคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัด Pre-anesthesia assessment clinic,PAC
 2. คำแนะนำการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด Preoperative Laboratory Testing
 3. แนวทางการส่งขอปรึกษาอายุรแพทย์ก่อนผ่าตัด medical consultation
 4. แนวทางการจัดการ Medical Condition สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดโดยแพทย์ผ่าตัด
 5. ประกาศแนวทางปฏิบัติและการรักษาภาวะชักในผู้ใหญ่ ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 6. ประกาศแนวทางป้องกันและจัดการความรุนแรงหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 7. Suandok’s Training Risk
 8. การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล

2566

1. การบริหารจัดการยาสำรวองหอผู้ป่วย/หน่วยงาน

2. แนวปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน

3. การป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง Suandok’s Sentinel Risk

4. นโยบายปฏิบัติ การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือการปฏิบัติงานที่เกิดจากกระบวนการ Training (Suandok’s Training Risk )

5. การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ได้รับผิดชอบรักษา ดูแลเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยในรุปแบบอิเล็กทรอนิกส์

6. การบ่งชี้ผู้ป่วยและตำแหน่งการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด

7. แนวปฏิบัติเพื่อการแพร่กระจายเชื้อ Clostridioides difficile และ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

8. แนวทางการปฏิบัติในการเก็บส่งส่งตรวจพิเศษขอหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ : ในห้องผ่าตัด ห้องทำหัตการ

9. นโยบายปฏิบัติ “การป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Suandok’s Sentinel Risk)”

10. นโยบายพัฒนาระบบจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยSHA

11. แนวทางปฏิบัตสำหรับบุคลากรการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV

12. แนวทางการปฏิบัติในการเก็บส่ิงส่งตรวจพิเศษ ของหน่วยโรคติดเชื้อและวเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรสตร์ ในห้องผ่าตัด ห้องทำหัตถการ

        นโยบาย/แนวปฏิบัติสารสนเทศ

 1. หมวด 1 IT Master Plan 2564 to 2568
 2. หมวด 2 เอกสารประกอบ Risk ปี 2565
 3. หมวด 3 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
 4. หมวด 4 ฉบับรวมเล่ม
 5. หมวด 5 การควบคุมคุณภาพข้อมูล
 6. หมวด 6 ระบบ EMR DRUG เรียกเก็บ
 7. หมวด 7 Capacity and Change Management

13. แนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2565

 1. ระบบการเฝ้าระวังการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง
 2. Medication Reconciliation
 3. นโยบาย Zero events และ harm free care

2564

1. การป้องกันการระบุตัวทารกผิดพลาด

2. การบ่งชี้ตัวผู้ปวย Patient identification

3. การป้องกันและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

4. การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดฝ่ายการพยาบาล

5. การบริหารจัดการยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตุออกฤทธิ์ต่จิตและประสาทในประเภท 2

6. การบริหารยากลุ่มเสี่ยงสู่ High Alert Drug:HAD ฝ่ายการพยาบาล

7. ระบบบริการยาเคมีบำบัด

8. การบริหารจัดการยากลุ่มความเสี่ยงสูง High Alert Drug:HAD

9.one page แนวทางการใช้สารเคมีในหน่วยงานอย่างปลอดภัย

10.one page แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหล

11.คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

12.แผนรองรับอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหลปนเปื้อน

13.การจัดการเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ/ข้อเสนอแนะ/ข้องร้องเรียน/การฟ้องร้องและการเจรจราไกล่กลี่ย

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

1. ระบบบริการยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย
2. การพัฒนาบุคลากร
3. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเตรียมยาเคมีบำบัด
4. การคัดเลือกยาเคมีบำบัด
5. การขนส่งยาเคมีบำบัด
6. การบริหารยาเคมีบำบัดและการจัดการไม่พึงประสงค์
7. การจัดการเมื่อยาเคมีบำบัดรั่วออกนอกเส้นเลือด (Extravasation)
8. Flow chart การแจ้งภาวะ HSR แก่เภสัชกร
9. Spill Kit
10. การกำจัดขยะเคมีบำบัด
11. การจัดการสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัด
12. QR code ให้ความรู้เคมีบำบัด
13. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2563

1. Safe Transportation

2. Safe Sedation

3. การบริหารจัดการยาสำรองหอผู้ป่วย/หน่วยงาน

4. การบริหารความเสี่ยง และการรายงานอุบัติการณ์

5. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยโรคหัด-สุกใส

6. แนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการป้องการแพ้ยาซ้ำ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

7. แนวปฏิบัติ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

2562
1. นโยบาย RM-แก้ไข 
2. นโยบาย_Ethical dilemma_090162
3. การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจไปห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

2561
1. แนวทางการบริหารยารับประทาน ยาฉีด
2. การบริหารความเสี่ยงด้าน Social Media
3. การคัดกรองภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่สำคัญก่อนการปฏิบัตงาน

2559
1. ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
2. การคัดกรองภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่สำคัญก่อนการปฏิบัตงาน
3. การบริหารจัดการยาเคมีบำบัดที่เป็นพิศต่อเชลล์
4. การบริหารจัดการยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2
5. Flow รายงานบุคลากรสัมผัสโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อและโรคทางระบาดวิทยา
6. การบริหารจัดการยากลุ่มเสี่ยงสูง High alert drugs/HAD
7. การบ่งชี้ผู้ป่วยและตำแหน่งการผ่าตัด เพื่อความปอดภัยของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
8. การบริหารความเสี่ยงแลการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
9. การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ
10. การรับคำสั่งการรักษาด้วยยา และการ Consult แพทย์ระดับสูงกว่า และขอเผยแพร่สู่การปฏิบัติ

2558
1. การบ่งชี้ผู้ป่วยก่อนให้การรักษาหรือทำหัตถการ
2. การสื่อสารส่งมอบข้อมูลผู้ป่วยระหว่างผู้ปฏิัับัติงานในการเปลี่ยนเวรและระหว่างหน่วยงาน
3. แนวทางในการเชียนการให้คำสั่งการรักษาของแพทย์1
4. การป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
5. การบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง Hiert Drug:HAD
6. เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับการฝั่งเม็ดแร่ (วัสดุกัมมันตรังสี) แบบถาวรมาทำการตรวจรักษา
7. การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
8. การสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย

2557
1. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการรายงานอุบัติการณ์ฉบับปรับปรุง

2556
1. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 1
2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 2
3. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสวะ (CAUTI Preventions 5 day OFF)
5.การบ่งชี้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง/ผิดคน ปรับปรุงครั้งที่ 1 2555

2555
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล เรื่อง การจัดการความปวด ฝ่ายการพยาบาล
2.แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทารกและเด็ก ฝ่ายการพยาบาล
3. แนวปฏิบัติสหสาขา Standard Operating Procedure เรื่อง การขอและการเตรียมเลือดสำหรับผู้ป่วยโครงการผ่าตัดเปลี่ยนรูปกะโหลกศีรษะและใบหน้า ภาควิชาศัลย์และงานธนาคารเลือด
4.แนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยทารกและเด็ก ฝ่ายการพยาบาลแนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยทารกและเด็ก ฝ่ายการพยาบาล
5. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารจัดการอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ ฝ่ายการพยาบาล
6. การดูดเสมหะ ฝ่ายการพยาบาล
7. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสายปัสสวะ
8.เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ฟ้องร้องของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการและการเจรจาไกล่เกลี่ย
9. เรื่อง สิทธิผู้ป่วย
10. เข็มม่งด้านความปลอดภัย ปี 54-56

นโยบาย/แนวปฏิบัติสารสนเทศ