ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (Medical Technology Education Center: MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล

โดยให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการแพทย์แก่คณาจารย์ นักศึกษาตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟเบอร์ออปติคไปยังศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่ง และโรงพยาบาลร่วมสอน 4 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่ฝึกปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ภายในคณะฯ (intranet) ได้อย่างคล่องตัว ไร้ข้อจำกัด

MTEC เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 และมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

368

Video Conference

10

Live Surgery

46

Social Live

Mission@MTEC


พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21


พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ทางการแพทย์ตลอดชีวิต

Benefit@MTEC


เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการแพทย์กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถาบันการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ


เป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย และสถาบันการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ


เป็นแหล่งผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลทางการแพทย์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 20 และการเรียนรู้ทางการแพทย์ตลอดชีวิต


เป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการทางการแพทย์


ขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและโรงพยาบาลร่วมสอน รวม 6 แห่ง ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ติดต่อขอใช้บริการ

 สามารถติดต่อ ขอใช้บริการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์
MTEC