บริการของศูนย์

การศึกษาและการแพทย์ทางไกล

บริการด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกล

ผลิตสื่อดิจิทัลทางการแพทย์

บริการผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลทางการแพทย์

ประชุมวิดีทัศน์ทางไกล

บริการระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และถ่ายทอดสดผ่านสื่อ สังคมฯ (Social Live)

ถ่ายทอดหัตถการทางการแพทย์

บริการถ่ายทอดหัตถการทางการแพทย์ (Live Surgery)

อบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สอบอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านการวัดและประเมินผลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ห้องประชุม Video Collaboration

Video Collaboration Room 1

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Classroom

จำนวนที่นั่ง : 40 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco SX-80, 2 x LCD presentation screens, Flipboard, เครื่องเสียง, ไมโครโฟน

Video Collaboration Room 2

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Meeting Room

จำนวนที่นั่ง : 15 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco Room Kit Plus, 2 x LCD presentation screens, ไมโครโฟน

Video Collaboration Room 3

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Meeting Room

จำนวนที่นั่ง : 20 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco Room Kit Plus, 2 x LCD presentation screens, ไมโครโฟน

Video Collaboration Room 4

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Classroom

จำนวนที่นั่ง : 20 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco Room Kit Plus, 2 x LCD presentation screens, ไมโครโฟน

Video Collaboration Room 5

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Meeting Room

จำนวนที่นั่ง : 10 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco Room Kit Plus, 2 x LCD presentation screens, ไมโครโฟน

Video Collaboration Room 6, 7, 8

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประเภท : Personal Room

จำนวนที่นั่ง : 1 คน

อุปกรณ์ภายในห้อง : Cisco Dx-80

Modified studio room

สำหรับให้บริการ การถ่ายทอดสด การถ่ายทำ/บันทึกสื่อการเรียนรู้ทางการแพทย์

ประเภท :  Studio Room

อุปกรณ์ภายในห้อง : studio equipments, Background green screen, 2 x LCD presentation screens, etc.

สำหรับให้บริการ การประชุม/การเรียนการสอน/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ /การบริการวิชาการ

ประเภท : Software

MTEC