Zoom License สำหรับอาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์


เนื่องจากฝ่ายผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ได้ทำการจัดสรร License Zoom สำหรับจัดหรือทำหน้าที่เป็น Host ใน meetings และ webinars ด้วย CMU Account เพื่อการจัดการเรียนการสอน ประชุมออนไลน์ ศึกษาค้นคว้าและอื่นๆเพื่อการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินการเพิ่ม/ถอดถอนสิทธิ์ Zoom Pro License ต้องเปลี่ยนแปลง จากเดิมทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ณ เวลานี้ ฝ่ายผู้บริหารคณะจะเป็นผู้ดำเนินการรเพิ่ม/ถอดถอนสิทธิ์ให้แก่ผู้ร้องขอแทน

ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิ์สามารถแจ้งกับทางหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าศูนย์ในสังกัดเพื่อนำไปพิจารณาในการมอบสิทธิ์ Zoom Pro License โดยลักษณะการทำงานจะเป็นไปตามดังแผนภาพนี้

 

ทางหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าศูนย์ สามารถทำการดาวน์โหลด แบบฟอร์ม บันทึกข้อความเพื่อส่งให้ฝ่ายผู้บริหารคณะทำการอนุมัติสิทธิ์ได้

อายุการใช้งาน Pro License จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วันและจะนับใหม่ทุกครั้งหลังจากจัดหรือทำหน้าที่เป็น Host ใน Meeting มิฉะนั้นระบบจะทำการระงับ License และบัญชีผู้ใช้งานจะกลับมาเป็น Basic ดังเดิม

ความแตกต่างของ License แต่ละรูปแบบ


การให้บริการ Zoom License โดยใช้ CMU Account มีให้บริการถึง 4 รูปแบบที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้แก่

  • Zoom Basic สามารถใช้ติดต่อแบบตัวต่อตัวได้ไม่จำกัดเวลา แต่ในส่วนของการจัด Zoom meeting แบบกลุ่ม จะจำกัดเวลาอยู่ที่ครั้งละ 40 นาที
  • Zoom Pro Licensed สามารถใช้จัด Zoom meeting ได้ไม่จำกัดเวลาและรองรับผู้เข้าร่วมประชุมถึง 100 บัญชี รวมถึง Cloud Storage ขนาด 1 GB สำหรับจัดเก็บข้อมูล

ต่อมาจะเป็น Zoom Large Meeting และ Webinar ที่จะต้องทำการจองผ่าน Zoom license – TLIC CMU โดยทั้งสองบริการความแตกต่างดังนี้

  • Zoom Large Meeting เป็นการประชุมที่เน้นเปิดโอกาสให้ผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุมได้สื่อสารกันได้อย่างสะดวก
  • Zoom Webinar เป็นการสัมมนาโดยผู้จัดจะสามารถควบคุมการถามตอบได้และผู้เข้าร่วมสัมมนาจะไม่สามารถเห็นรายชื่อผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้ เป็นการสื่อสารจากผู้จัดหรือวิทยากรเป็นหลัก

เมื่อผู้ใช้งานพบปัญหาขณะทำการขอใช้งาน Zoom Pro License ด้วย CMU Account


เรียนแจ้งผู้ใช้งาน Zoom (ด้วย CMU Account) ของคณะแพทยศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ทางผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการมอบ ถอนสิทธิ์การใช้งาน Zoom Pro License ในแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ

โดยผู้ประสงค์ขอรับสิทธิ์สามารถทำการแจ้งแก่หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าศูนย์ที่สังกัดอยู่ เพื่อทำการพิจารณามอบ ถอนสิทธิ์ตามจำนวน License ของหน่วยงาน หลังจากนั้นทางหัวหน้าหน่วยงานต้องจัดทำเอกสารบันทึกข้อความไปยังคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อทำการอนุมัติสิทธิ์แก่ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิ์ เมื่อสิทธิ์ได้รับการอนุมัติแล้ว ทางศูนย์ MTEC จะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีใช้งานจาก Basic เป็น Pro License

เมื่อการดำเนินการที่กล่าวข้างต้นสิ้นสุดลง ทางผู้ขอรับสิทธิ์สามารถทำการเข้าสู่ระบบผ่าน zoom.us เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีได้ทันที

MTEC