web analytics

ประวัติความเป็นมา

               งานธนาคารเลือด เป็นงานหนึ่งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2502 โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ได้ถูกโอนจากกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จากนั้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2508 ได้มีการโอนคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2526 ได้มีพระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยแรกเริ่มงานธนาคารเลือดถูกเรียกว่า “ห้องเลือด” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารตะวัน กังวานพงษ์  ในส่วนของหน่วยจัดหาและตรวจ และชั้น 3 อาคารฉุกเฉินเก่า ในส่วนของหน่วยเก็บรักษาและบริการ ต่อมาในปี พ.ศ.2540 หน่วยจัดหาและตรวจได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ และในปี พ.ศ.2546 หน่วยเก็บรักษาและบริการได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี จากนั้นในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเรื่องการแบ่งงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานธนาคารเลือดจึงได้แบ่งเป็น 2 หน่วย คือหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต และหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต

               ปัจจุบันงานธนาคารเลือดทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย รับผิดชอบให้บริการเจาะเก็บโลหิตและจัดเตรียมโลหิต การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับงานธนาคารเลือด นอกจากนั้นยังให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องปั่นแยกเม็ดโลหิตอัตโนมัติ (Blood cell separator) เปิดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการที่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงแก่แพทย์ ผู้ใช้บริการ และผู้สนใจทั่วไป