web analytics

หน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต

แผนผังบุคลากรหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ทนพญ.ไพรจิตร  ตานัน

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้างานธนาคารเลือด

ทนพญ.ไพรจิตร  ตานัน

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต

หมวดตรวจความเข้ากันได้ของโลหิต

นางสาววารุณี  ธรรมชัย

นักวิทยาศาสตร์

หัวหน้าหมวดตรวจความเข้ากันได้ของโลหิต

ทนพญ.มัทนพร  แซ่ซ้ง

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ณัฐภัทร  กระธง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวอาภากร  สิริวิบูลย์กุล

นักวิทยาศาสตร์

หมวดวิเคราะห์ทางอิมมูนของโลหิต

ทนพญ.มณฑิชา  สกุลวัฒนะ

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าหมวดวิเคราะห์ทางอิมมูนของโลหิต

ทนพญ.นพวรรณ  สุนทร

นักเทคนิคการแพทย์

หมวดเก็บรักษาส่วนประกอบของโลหิต

ทนพ.ธนสิทธิ์  สุคันธวณิช

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าหมวดเก็บรักษาส่วนประกอบของโลหิต

นางสาวพิมพ์ชนก  รินสินจ้อย

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมวดตรวจหาชนิดและความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA

ทนพญ.สุชีลา  ชมสุข

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าหมวดตรวจหาชนิดและความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA

ทนพญ.ประภาภรณ์  ดาวราม

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ปรียารัตน์  คำสุภา

นักเทคนิคการแพทย์

หมวดควบคุมคุณภาพ

ทนพญ.พันธนา  ไชยนวล

นักเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าหมวดควบคุมคุณภาพ

หมวดธุรการ

นางนพวรรณ  กองพล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานธุรการ)
หัวหน้าหมวดธุรการ

นายวุฒิพงศ์  หมื่นแสน

พนักงานบริการทั่วไป

นายบุญชนะวรรณ  พิรักษ์

พนักงานบริการฝีมือ