web analytics

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผ่านช่องทาง Facebook

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผ่านช่องทาง LINE

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วยปฏิบัติงานธนาคารเลือด