web analytics

รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานธนาคารเลือด

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยปฏิบัติงานธนาคารเลือด

 

เปิดรับนักศึกษาปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567

 

แบ่งช่วงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน วันละ 2 ช่วง  ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. รับสมัครช่วงเวลาละ 3 คน โดยนักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานได้เพียงคนละ 1 วัน และเลือกเพียง 1 ช่วงเวลาเท่านั้นตลอดกิจกรรมในแต่ละเดือน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

* กิจกรรมนี้ได้รับการอนุมัติให้บันทึกเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

– ให้การต้อนรับผู้บริจาคโลหิต

– ให้ความช่วยเหลือผู้บริจาคโลหิตในการลงทะเบียนบริจาคโลหิต และวัดความดันโลหิต

– ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– มีใจรักในงานบริการและการให้บริการ

– พูดจาสุภาพ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณประโยชน์

งานธนาคารเลือดจะเป็นผู้ส่งรายชื่อนักศึกษา กยศ./ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ให้กับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทุกเดือน

* หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมง ให้สอบถามกับกองพัฒนานักศึกษาโดยตรง

** สำหรับทุนการศึกษาคณะ หรือทุนอื่นๆ นักศึกษาต้องลงชั่วโมงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนกิจกรรม

* กยศ.ที่ทำจิตอาสาในเดือนมิถุนายนทั้งหมด จะนับเป็นชั่วโมงของปีการศึกษา 2567

** สามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น

ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา

รอบเดือนมิถุนายน 2567

2. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

* เนื่องจากมีผู้สมัครพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้บางช่วงเวลามีผู้สมัครได้เกิน 3 คน
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังท้ายตาราง สามารถแจ้งช่วงเวลาใหม่ (ช่วงที่ยังไม่ครบ 3 ครบ) ได้ทาง inbox page งานธนาคารเลือด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

รอบเดือนมิถุนายน 2567

หมายเหตุ

– สามารถเลือกปฏิบัติงานได้เพียงคนละ 1 วัน 1 ช่วงเวลาเท่านั้น ตลอดกิจกรรมในแต่ละเดือน (ปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง)

– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่หรือช่วงเวลาปฏิบัติงานได้ นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเวลาของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนสมัคร

– หากพบเจตนาทุจริต ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนกิจกรรมของนักศึกษาแม้ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว และจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของงานธนาคารเลือดในอนาคตอีก

– นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาในวันที่ปฏิบัติงาน

– กรณีเกิดปัญหาจากระบบ ทำให้มีผู้สามารถลงทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันได้มากกว่า 3 คน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นได้เป็น 3 คนแรกก่อน

– หากกรอกข้อมูลใน Google form เสร็จแล้ว มีข้อความขึ้นว่า “ยังมีคำถามที่ต้องตอบ” และระบบให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการปฏิบัติงานใหม่ แสดงว่าช่วงเวลาที่เลือกมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ให้เลือกช่วงเวลาปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง