web analytics

หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมษายน 2567

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

9.00 - 12.00 น.

กองพลทหารราบที่ 7

9.00 - 15.00 น.

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

9.00 - 15.00 น.

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

9.00 - 15.00 น.

สำนักหอสมุด มช.

9.00 - 15.30 น.

สำนักหอสมุด มช.

9.00 - 15.30 น.

สำนักหอสมุด มช.

9.00 - 15.30 น.

สำนักหอสมุด มช.

9.00 - 15.30 น.

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

9.00 - 12.00 น.