web analytics

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการบริจาคโลหิต

ขั้นตอนการบริจาคเกล็ดโลหิต

ขั้นตอนการติดตามผู้บริจาคโลหิตกลับมาตรวจซ้ำ

ขั้นตอนการให้บริการตรวจหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh สำหรับผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการตรวจ HLA typing และ Lymphocyte crossmatching

ขั้นตอนการเจาะเก็บและส่ง Current serum สำหรับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต