web analytics

ติดต่อหน่วยงาน

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

110 อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต

อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 1

 

0-5393-5624

หน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต

อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

 

0-5393-5622 (สำหรับติดต่อกับหน่วยงานภายในเท่านั้น)

งานธุรการ

อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3

 

0-5393-5621 ต่อ 15 , 0-5393-6568 (Fax)