ผลงาน “Pediatric Resuscitation” with Krit Makonkawkeyoon, M.D. (Trailer)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC: Medical Technology Education Center) ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอการสอนเรื่อง “Pediatric Resuscitation” with Krit Makonkawkeyoon, M.D.

โดยวิดีโอนี้ถูกตัดต่อ เพื่อนำเสนอเพียงบางส่วนของเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น

จัดเตรียมหุ่นจำลองและอุปกรณ์การแพทย์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ถ่ายทำ
นายวชิระ เตชะคฤห
นายณัฐวุฒิ อินทะอุด
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวญาสมีน ฟรีดแมน
นายภูริณัฐ พัดจันทร์หอม

ลำดับภาพ (ตัดต่อ) & trailer
นายภูริณัฐ พัดจันทร์หอม

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC