ผลงาน เทศกาลสงกรานต์ จากวิถีเก่า สู่วิถีใหม่ เป็นยังไง ไปดูกัน

ถ่ายทำ
นางสาวรวิชา ขันธราช
นางสาวณัชชา อ้อเจริญ

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นางสาวณัชชา อ้อเจริญ
นางสาวญาติกานต์ ศรีธนะ
นางสาวรวิชา ขันธราช

ผู้ติดต่อประสานงาน
นางสาวเบญจ ขันธราช

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC