เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเวชระเบียนและสถิติการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยสายงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การจัดระบบเวชระเบียน การรวบรวมและการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การบริการผู้ป่วย  การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย นอกจากนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของงานเวชระเบียนเป็นส่วนงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการผู้ป่วย การให้ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับผุ้ป่วย การช่วยวิเคราะห์สถิติผู้ป่วย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย

งานเวชระเบียนและสถิติ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน คือ หน่วยบริการเวชระเบียน และหน่วยข้อมูล