1. การยืมเวชระเบียนเพื่อการประกอบการรักษา กำหนดระเบียบการยืมดังนี้
  • ผู้มีสิทธิยืมจะต้องเป็นอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบแก่ผู้ป่วย หรือนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานรับผิดชอบของผู้ป่วยหรือ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ประจำห้องตรวจ หรือหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนั้นรับการตรวจรักษามายืมแทน
  • ผู้ขอยืมเวชระเบียน ต้องเขียนชื่อ สกุลผู้ป่วย เลขที่โรงพยาบาลฯ และเขียนชื่อผู้ยืมตัวบรรจง ไม่ใช่ลายเซ็นต์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ยืมพร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่นำไปด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตามทวงเวชระเบียนคืนสำหรับเวชระเบียนผู้ป่วยใน ผู้ขอยืมต้องแจ้งวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยจำหน่ายหรือตาย แผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และการวินิจฉัยโรคด้วยในกรณีที่ยืมเวชระเบียนผู้ป่วยจำหน่ายหรือตาย หลังจาก 48 ชั่วโมง ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ยกเว้นกรณียืมฉุกเฉิน
  • เวลาให้บริการยืมเวชระเบียน
   1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ยืมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ทุกวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ
   2. เวชระเบียนผู้ป่วยใน ยืมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
  • ใบขอยืม 1 ใบ ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วย 1 ราย เท่านั้น
   1. ใบยืมสีขาว ขนาด 5 นิ้ว x 8 นิ้ว ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
   2. ใบยืมสีชมพู ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 2. การยืมเวชระเบียนเพื่อประกอบการศึกษาวิจัย
  • ผู้มีสิทธิยืมต้องเป็นอาจารย์ หรือนักศึกษาแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
  • อาจารย์ หรือนักศึกษาคณะฯ อื่น ต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เวชระเบียนฯ ได้จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ต้องได้รับอนุมัติงานวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์
  • ผู้ขอยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอกต้องปฏิบัติ ดังนี้
   1. ให้เขียน ชื่อ สกุล และเลขที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยลงในแบบฟอร์มการยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เพื่อการศึกษา และเขียนชื่อผู้ยืมด้วยตัวบรรจง
   2. ต้องแจ้งการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยืมได้ในวันราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
   3. ให้ทำการศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภายในหน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เว้นแต่จำเป็นจริง ๆ หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
   4. การคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ให้คืนทันทีที่ใช้งานเสร็จ และแจ้งความประสงค์ยืมต่อทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ผู้ป่วยที่จะมาตรวจและไม่สามารถหาบัตรตรวจโรคได้
  • ผู้ยืมเวชระเบียนผู้ป่วยในต้องปฏิบัติ ดังนี้
   1. ผู้ขอยืมให้กรอกแบบฟอร์ม การยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน ระบุให้ละเอียดชัดเจน
   2. ต้องแจ้งการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยืมได้ในวันราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
   3. ให้ทำการศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภายในหน่วยงานเวชระเบียน ฯ ในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นแต่กรณีจำเป็นจริง ๆ หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
   4. การคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้คืนทันทีที่ใช้งานเสร็จ หรือไม่เกิน 3 วัน
 3. การยืมเวชระเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
  • งานเลขานุการโรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ในการยืมเวชระเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบรับรองแพทย์ ประกอบหลักฐานทางศาล ประกันชีวิตและอื่น ๆให้ยืมได้โดยตรง
  • ผู้ขอยืมเวชระเบียนยกเว้นตามข้อ 3.1 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยืมเวชระเบียนฯ ได้
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้ญาติผู้ป่วย หรือผู้ป่วยถือเวชระเบียนเพื่อติดต่อประสานงานเอง
  • การคืนเวชระเบียนฯ ต้องคืนทันทีที่ใช้เสร็จแล้ว
  • การยืมทางโทรศัพท์ ผู้ยืมอาจแจ้งชื่อผู้ป่วย และชื่อผู้ยืมทางโทรศัพท์ได้ แต่ต้องมาเซ็นต์ยืมเองที่งานเวชระเบียนฯ ทุกครั้ง
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้นำเวชระเบียนออกนอกโรงพยาบาลฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ
  • หากมีกรณีจำเป็นในการยืมเวชระเบียนฯ นอกเหนือจากนี้ขอให้ติดต่อหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ เป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
  • หากมีปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวก ขอให้แจ้งหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติทราบทันที
 4. การยืมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  • ขอ password ผ่าน Website http://sddn.med.cmu.ac.th
  • ผู้ใช้บริการ login ผ่าน Website http://www.med.cmu.ac.th
  • เข้าเมนูเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  • บันทึกรายละเอียดการยืมตามขั้นตอน (ยืมเพื่ออะไร, ยืม OPD Card หรือรายงาน, ระยะเวลาในการยืม, ใส่เลขที่โรงพยาบาล (HN))
  • เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบการยืม
   1. ไม่ได้ Scan ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ 1 วันหลังจากทำการบันทึก
   2. Scan แล้ว ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ภายในวันหลังทำการบันทึก

บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 1. ขอ password ผ่าน Website http://sddn.med.cmu.ac.th หรือ
 2. ผู้ใช้บริการ login ผ่าน Website http://www.med.cmu.ac.th
 3. เข้าเมนูเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
 4. บันทึกรายละเอียดการยืมตามขั้นตอน (ยืมเพื่ออะไร, ยืม OPD Card หรือรายงาน, ระยะเวลาในการยืม, ใส่เลขที่โรงพยาบาล (HN))
 5. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบการยืม
  • ไม่ได้ Scan ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ 1 วันหลังจากทำการบันทึก
  • Scan แล้ว ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ภายในวันหลังทำการบันทึก

ห้อง CASE STUDY

>> บริเวณชั้นใต้ดิน  อาคารตะวัน กังวานพงศ์  << 

สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ