นวัตกรรม

1. เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

2. การจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

3. การลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart Card

4. การเผยแพร่สถิติต่าง ๆ ทางเว็บไซต์และ Intranet