Vision

งานเวชระเบียนและสถิติเป็นศูนย์กลางข้อมูลการรักษาพยาบาลและบุคลากรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Target

มีข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การรักษาพยาบาล การวิจัย การบริหารองค์กรและคนในหน่วยงานมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Mission

  1. จัดทำฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
  2. ข้อมูลเวชระเบียน ครบถ้วน
  3.  มีระบบบริหารเวชระเบียนที่ดี
  4. การบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ

งานเวชระเบียนและสถิติ ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกและใน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จัดระบบเวชระเบียน ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่สถิติผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล ศึกษาวิจัยและอ้างอิงทางกฎหมาย โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประทับใจ

ปรัชญา

ร่วมกันทำงานเป็นทีมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อทำให้ระบบเวชระเบียนตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วย การจัดเก็บ ค้นหา และการบริการข้อมูลเวชระเบียนเกิดความต่อเนื่องและการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมผู้ให้บริการ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได้ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย