รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

..

เพื่อเป็นไปตามมาตราการการป้องกันและเฝ้าระวัง  จึงขออนุญาตงดการประชุมกรรมการเวชระเบียน  ประจำปี 2565